مرکز مقالات امام حسن (ع)

۱۴۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Nano Powder Green Ceramic Pigment Based on ZnO Doped with Cobalt by Combustion Method در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Nano Powder Green Ceramic Pigment Based on ZnO Doped with Cobalt by Combustion Method در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Nano Powder Green Ceramic Pigment Based on ZnO Doped with Cobalt by Combustion Method در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Nano Powder Green Ceramic Pigment Based on ZnO Doped with Cobalt by Combustion Method در pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی رنگ و پوشش

تعداد صفحات: 9

چکیده:

In this investigation microwave-assisted gel combustion was used for preparation of Zn 0.9Co 0.1O ceramic pigment. For this purpose, Zn (NO3)2.6H2O and Co(NO3)2 6H2O as oxidant and glycin as a fuel were used. Products were characterized by by X-ray diffraction, Scanning- Transition Electron Microscopy, FT-IR and diffuse reflectance. Results showed that by using glycine as fuel pure ZnO phase was obtained and no calcinations step was needed to obtain the ZnO crystal structure. During the combustion process decomposition of Co3O4 wasoccurred and cobalt entered completely to ZnO wurtzite structure. Crystallite size was to be 40 nm and particle size of the powder after 30 min of milling was to be about 100 nm. Colorimetric results also indicated a broad reflectance band around 530 nm (green region).


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نقش لایروبی به موقع در بهینه سازی وضعیت بهره برداری از شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی گتوند) در pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نقش لایروبی به موقع در بهینه سازی وضعیت بهره برداری از شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی گتوند) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی نقش لایروبی به موقع در بهینه سازی وضعیت بهره برداری از شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی گتوند) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نقش لایروبی به موقع در بهینه سازی وضعیت بهره برداری از شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی گتوند) در pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی

تعداد صفحات: 17

چکیده:

هزینه سنگین تأمین آب در سطح شبکه های آبیاری، یکی از مهمترین چالش های صنعت آب کشور می باشد که در صورت ادامه این روند جهت تأمین نیاز آبی اراضی زراعی شبکه ها طی سالهای آتی تعداد سدهای در دست بهره برداری نسبت به وضع فعلی افزایش قابل ملاحظه ای یابد. از طرفی احداث سدهای مخزنی جهت مهار آبهای سطحی هزینه های زیادی داشته و از سوی دیگر برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی امکان پذیر نیست. لذا تأمین و مصرف آب در شبکه های ابیاری و زهکشی نیازمند مدیریتی آینده نگر می باشد. یکی از راهکارهای جبران کمبود و نقصان یاد شده، توجه جدی و به موقع به امر لایروبی و رسوب برداری از سطح شبکه های آبیاری در جهت بهبود و افزایش بهره وری در طرح های آبیاری و زهکشی خواهد بود، لذا می بایست مراحل و چگونگی انجام کار، هزینه و نحوه مدیریت عملیات فنی به وضوح تشریح گردد که لازمه تحقق این امر، برنامه ریزی دقیق در جهت دستیابی به اطلاعات جامعی از وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطهشهرستان قائمشهر در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطهشهرستان قائمشهر در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطهشهرستان قائمشهر در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطهشهرستان قائمشهر در pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر رسانه ها بر هویت یابی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی 941393 بوده است. پژوهشی حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث موقعیت، میدانی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان دختر و پسر کلیه مدارس شهری دوره متوسطه شهرستان قائمشهر به تعداد 6476 نفر (4069 نفر دختر و 2407 نفر پسر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساسی جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر (227 نفر دختر و 134 نفر پسر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه تایید شده و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 0/84 به دست آمده است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل میانگین، درصد، جداول توزیع فراوانی، واریانس و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل انجام شده به شرح زیر می باشد:1- رسانه ها بر هویت ملی دانش آموزان تأثیر دارند. 2- رسانه ها بر هویت دینی دانش آموزان تأثیر دارند. 3رسانه ها بر هویت بومی دانش آموزان تأثیر دارند. 4- رسانه ها بر هویت جنسیتی دانش آموزان تاثیر دارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پدافند غیر عامل و مسئولیت پذیری برای آینده پایدار ایران در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پدافند غیر عامل و مسئولیت پذیری برای آینده پایدار ایران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پدافند غیر عامل و مسئولیت پذیری برای آینده پایدار ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پدافند غیر عامل و مسئولیت پذیری برای آینده پایدار ایران در pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 11
چکیده:
پدافند غیر عامل یعنی دفاع بدون سلاح در مقابل تهدید است. هدف از اهمیت دادن به موضوع پدافند غیرعامل، کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی، ساخت و سازها، تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور و محیط زیست علیرغم حملات حساب شده و مخرب دشمن، استمرار فعالیت ها و خدمات زیر بنایی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و حفظ محیط زیست به عنوان محیط زندگی است. محیط زیست ایران دارای تنوع زیستی غنی و ممتاز است و به دلیل دارا بودن آب و هوای چهار فصل در یک زمان در مناطق مختلف، جاذبه های شگفت انگیزی در آنبه وجود آمده اند که به ترتیب اهمیت بخشی از این محیط زیست غنی در قالب پارک های ملى، آثار طبیعی ملى، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد حمایت دولت می باشند. کشور ایران دارای محیط زیست غنی و سرشار ازموهبتهای الهی است. تلفیق آب و هوایی متنوع و توپوگرافی شگرف این کشور و موقعیت استراتژیک موجب آن شده که ایران را چهارراه محیط زیست جهان بنامند. ایرانیان به دلیل دارا بودن روحیه استقلال خواهی و آزادگی که در تعالیم مذهبی و حتی به صورت اشعار حماسی مشهود است همواره مورد توجه و بعضاً عناد مردمان و حکمرانان دور و نزدیک خوددر تاریخ بودند. در شرایط حاضر که کشور ایران عزم خود را برای تابندگی بیشتر در میان کشورهای منطقه جزم نموده است، یکی از مهمترین راهکارها و دغدغه های مدیریتی بایستی حمایت و بهسازی محیط زیست باشد تا پتانسیل قابل توجه ای برای مقابله با هر نوع تهدید بوجود آید. مثالها و رهنمود های فراوانی در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها در قالب سیاستگزاری و مدیریت استراتژیک هدفمند موثر واقع می گردد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 10
چکیده:
پروژه های طراحی معماری به واسطه ویژگی های خاص، به سمت برنامه ریزی و طراحی تعاملی گرایش پیدا می کنند. در این روند، سازمان های کارفرمایی به واسطه ارزش ها، راهبردها و شخصیت سازمانی و محدودیت های خود چالش هایی در دستیابی به کیفیت مورد انتظار پروژه ایجاد می کنند. امور نهادینه، نگرش، فرایندها و بسترهای موجودیت سازمان های کارفرمایی ممکن است پروژه طراحی معماری و ارکان آن را به جهتخاصی سوق دهد و دستیابی به سطح تعالی و خود شکوفایی را در محصول طراحی و در دوره عمر ساختمان ها محدود نماید. در این مقاله با بررسیجامع ادبیات موضوع حوزه طراحی، ابتدا مفهوم کیفیت در پروژه های طراحی معماری معرفی می شود. در ادامه چالش هایی که کارفرما در مراحل مختلف شکل گیری پروژه طراحی و اثرگذاری در حوزه کیفیت آن ایجاد می کند تحلیل خواهد شد و از این طریق یک چارچوب برای شناساییمنشأ چالش های کارفرمایی در دستیابی به سطوح تعالی کیفیت ارائه خواهد شد. صحت این چارچوب در قالب پرسشنامه از منظر شرکت های برتر مشاور معماری کشور مورد سوال واقع می شود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Investigation of Electrical Conductivity of AISI 430 Steel at Presence of Mn Spinel Compositions در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Investigation of Electrical Conductivity of AISI 430 Steel at Presence of Mn Spinel Compositions در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Investigation of Electrical Conductivity of AISI 430 Steel at Presence of Mn Spinel Compositions در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Investigation of Electrical Conductivity of AISI 430 Steel at Presence of Mn Spinel Compositions در pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

The electrical conductivity of AISI 430 ferritic stainless steel which is used as an interconnect in solid oxide fuel cells (SOFCs) for intermediate temperature operation, can be improved with a conductive coating layer. In this study, AISI 430 ferritic stainless steel was coated in a Mn-base pack mixture by pack cementation method. As-coated specimens were characterized using scanning electron microscopy (SEM).Electrical conductivity of the coated coupons was tested as a function of temperature by oxidizing the samples from room temperature to 700 C. Also electrical conductivity has been evaluated as a function of oxidation time during isothermal oxidation at 700 C. Results showed the increase of temperature caused to the decrease of electrical conductivity and also, the coating layer transformed to manganese spinels during isothermal oxidation. Spinels ameliorated the electrical conductivity of coated coupons (69 S.cm-1) compared to uncoated ones (32 S.cm-1) after 200 h oxidation at 700 C


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد تاریخچه مرسدس بنز در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد تاریخچه مرسدس بنز در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق در مورد تاریخچه مرسدس بنز در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد تاریخچه مرسدس بنز در pdf :

تاریخچه مرسدس بنز
مرسدس نام یک دختر اسپانیایی است و اصولاً‌ یک اسم اسپانیایی است که به معنای وقار و زیبایی است.آن آرم جاودان در سال 1903 طراحی گردید اما در سالهای 1909 ( دو بار ) ،‌ 1916 و 1921 تکامل یافت تا اینکه در سال 1926 به یک ستاره طلایی با دایره ای که دور آن را محصور کرده بود مبدل گردید و تا به امروز به همین شکل و شمایل ماند.

کارل بنز در بیست و پنج نوامبر سال 1844 در کاسروه ( یکی از شهرهای آلمان ) پا به عرصه وجود گذاشت وقتی دو ساله بود پدرش درگذشت . با وجود وضع بد مالی ‌، مادرش امکانات آموزشی را برای او فراهم نمود .

کارل بنز دبیرستان را زیر نظر (( فردیناند رتین بافر )) به پایان رساند و بعد از آن در دانشکده فنی در شهر کاسروه ادامه تحصیل داد . همزمان با تحصیل یک دوره دو ساله را در یک کارخانه فنی و مهندسی در کاسروه گذراند در مدتی که آنجا بود ،‌ کارل تجربه های مقدماتی را در همه زمینه های فنی کسب کرد . اولین تجربه کاری او ،‌ به عنوان یک طراح در ساخت یک کارخانه در شهر (( مانهایم )) بود

. وی در سال 1868کارش را از دست داد و جذب شرکتی به نام (( Gebruder Benckiser Eisen werke und Maschines Fabrik )) شد این شرکت بیشتر کارهای ساختمانی و پلسازی انجام می داد . سپس در کارخانه (( Ben ckiser )) در وین مشغول بکار شد .

در سال 1871 اولین شرکت خود را در مانهایم به کمک یک مکانیک به نام آگوست ریتر تاسیس کرد و به زودی معلوم شد ریتر همکار مناسبی نیست در نهایت بنز تنها با کمک نامزدش ‌ برتا رینگر ،‌ موفق شد بر موانعی که سد راه او شده بودند پیروز شود یکی از دلایل پیروزی او این بود که برتا جهیزیه اش را فروخت و بنز توانست سهام ریتر را خریداری نماید .
در سال 1872 برتا و کارل ازدواج نمودند. کارل و برتا پنج فرزند به نامهای ایگن ( 1873 ) ،‌ ریچارد (‌1874 ) ‌، کلارا ( 1877 ) ‌، تایلد ( 182 )‌ ‌، الن (‌1890 ) داشتند .

بنز ابتدا در تجارت موفقیتی بدست نیاورد و خوش شانس نبود .برای مثال (( Iron foumdry and mechanical work shop )) که از کارگاههای او بود توسط ماموران سلطنتی مصادره شد در طول این مدت کارل تمام توانایی اش را روی توسعه موتورهای دو زمانه متمرکز کرد .

بنز چند امتیاز مهم برای تولید و تکمیل کردن موتور دو زمانه اش دریافت کرد ‌، و تا وقتی که به استانداردهای مورد نظرش نرسید ‌، دست از کار نکشید به عنوان مثال یکی از این امتیازهایی که به بنز اعطا شد این بود که سیستم موتورهای سرعتش را تنظیم کند وی با کمک مخترعان و همکاران جدیدش ‌، عکاس معروف (( امیل بوهلر )) و برادرش،‌ یک بازرگان و با پشتیبانی مالی یک بانک در مانهایم یک شرکت سهامی در سال 1882 تاسیس کردند و آن را (( Gas motoren-fabrik Mannheim )) نامیدند. کارل بنز 50‌% از سهام شرکت را در اختیار

داشت او به عنوان یک عضو هیئت مدیره و سهام دار از حق اظهار نظر کمتری نسبت به دیگران برخوردار بود همکارانش (( دیگر سهامداران )) سعی کردند که نفوذشان را در شرکت بیشتر کنند و بالاخره این برخوردها باعث شد که بنز شرکت را در سال 1883 ترک کند .

در سال 1883 بنز یک پشتیبان مالی دیگر را در ماکس رز پیدا نمود او کسی نبود جز (( بردریک ویلهم ابلینگر )) . فردریک فروشگاه دوچرخه فروشی را اداره می نمود و بنز علاقه وافری را به وسایل موتوری در او یافت . در اکتبر همان سال بنز و 2 نفر دیگر که یکی از آنها فردریک بود شرکت (( Benz & co )) را تاسیس نمودند نیروی کار این شرکت به 25 نفر می رسید . این کمپانی تا جایی پیشرفت کرد که قادر بود امتیاز تولید موتورهای بنزینی را واگذار کند

اکنون بنز می توانست بیشتر وقتش را وقف توسعه موتورهای اتومبیل کند. وی راه خویش را از دایلمر جدا کرد و موتور چهار زمانه بنزینی خودش را بر روی کالسکه ای نصب کرد. در سال 1886 بنز از اولین خودروی خود پرده برداری کرد و آنرا به نمایش عمومی گذاشت .

بین سالهای 1885 تا 1887 ،‌ سه مدل از این نوع خودروها را طراحی کرد. مدل اول که بنز آنرا در سال 1906 به موزه آلمان اهداء کرد. مدل دوم که چندین بار طراحی و بازسازی شد. مدل سوم که از چرخهای چوبی استفاده می کرد و (( برتا )) برای اولین بار با این خودرو به مسافرتی طولانی رفت .
در سال 1886 تولیدات بنز جوابگوی تقاضای مردم برای خودرو نبود و او(( Benz & co . Rheinische Gas motoren Fabrik )) را به کارخانه بزرگتر در والدهافتتراس منتقل نمود. دراین کارخانه تا سال 1908 خودرو تولید می شد. در سال 1893 مرسدس بنز خودروهایی تولید می کرد که مجهز به محورهای پیچشی بود .

بین سالهای 1894 تا 1901 بنز خودرو مدل (( velo )) را در کارخانه ((Benz & co )) تولید می کرد. این خودرو از قیمت متعادلی برخوردار بود و از این خودرو دو نفره جمعاً‌ 120 دستگاه تولید شد. بتدریج Benz & co به قدری پیشرفت کرد که پیشتاز در امر خودرو سازی شد و در نهایت در سال 1899 به یک شرکت سهامی تبدیل شد.
)) جولیوس گان )) عضو هیئت مدیره و مسئول امور بازرگانی شرکت شد کارگران قسمت تولیدی از 50 نفر در سال 1890 به 340 نفر در سال 1899 رسید. در همین سال بنز به تنهایی 572 دستگاه خودرو تولید کرد .

24 ژانویه 1903 ‌، روزی بود که کارل بنز از کارهای فنی کناره گیری کرد‌، و به عنوان ناظر هیئت مدیره به کار خودش ادامه داد. این اقدام او نتیجه مشاجره ای بود که با مدیر عامل داشت زیرا مدیر عامل تصمیم داشت که از طراحان فرانسوی در طرح مانهایم استفاده کند و هدفش مقابله و رقابت با (( مرسدس )) بود . همچنین دو پسر کارل ‌، ایگن و ریچارد ‌، همراه با این اقدام او شرکت را ترک کردند اگر چه ریچارد در سال 1904 به عنوان مدیر تولید خودروهای مسافرتی به شرکت برگشت. در پایان همان سال کل فروش شرکت 3480 دستگاه بود .

در سال 1906 کارل بنز شرکتی بنام (( Carl Benz shone )) در لیدنبورگ تاسیس کرد .
سهامداران این شرکت خودش و پسرانش بودند در ابتدا آنها سعیشان بر این بود که خودروهایی با موتور بخار تولید کنند با این حال ‌، زمان به سرعت تغییر می کرد و تقاضا برای این موتورها به سرعت رو به کاهش بود . آنها مجبور شدند که خط مش را تغییر دهند. در سال 1923 تعدادی از (( Benz 350 )) تولید شد. در این زمان ،‌ خانواده بنز به شهر لیدنبورگ مهاجرت کردند.

در سال 1912 وی شرکت را به عنوان یک شریک ترک کرد و پسرانش ‌، ایگن و ریچارد را تنها گذاشت. شرکت به سرعت پیشرفت کرد و شعبه هایی در بازارهای مختلف ایجاد کرد. برای مثال در انگلیس خودروهای تولیدی این شرکت ‌، بخاطر کیفیت بالایی که داشتند به عنوان تاکسی بکار گرفته شدند و هر روز به محبوبیت آنها افزوده می شد . در سال 1923 کارل آخرین خودروهای تولیدی خود را ساخت. این خودرو یکی دارای 8 و دیگری 25 اسب بخار قدرت تولید می کرد. هر دو این خودروها را بنز برای استفاده شخصی خودش نگه داشت و از آنها لذت برد و هرگز آنها را نفروخت این خودروها امروزه در موزه نگهداری می شوند .
کارل بنز در چهارم آوریل 1929 در منزلش واقع در لیدنبورگ در گذشت و امروزه خانه اش به عنوان دفتر مرکزی مرسدس بنز استفاده می شود .

شرکت خودروسازی دایملر کرایسلر که بنام بنز مشهور است، خودروی جدید مرسدس Maybach خود را به نمایش گذاشته که با طراحی و قدرت عجیب خود همه را شگفت زده کرده است.
می باخ جدید با نام اکسلرو (Maybach Exelero) خودرویی عضلانی است که طراحی کشیده جلو پنجره آن چهره ای خاص و خشمگین به آن داده است. این خودرو را در نمایشگاه فرانکفورت به نمایش درآوردند و سبب تعجب همگان شد. اکثر افرادی که آن را دیده اند، از طراحی عجیبش حیرت زده اند.

می باخ اکسلرو حدود 6 متر طول و 2.2 متر پهنا و 130 سانتی متر ارتفاع دارد. کمی ارتفاع این ماشین نسبت به طول و عرضش باعث می شود هندلینگ فوق العاده ای داشته و با کمک سیستم های پیشرفته رانندگی مانند ESP راحت و سریع از هر پیچی بگذرد.
لاستیک های این خودرو 315 میلی متر پهنا دارد و دور رینگ آن 23 اینچ است. وزن اکسلرو حدود 3171 کیلوگرم است و می توان آن را با سرعت بیش از 350 کیلومتر بر ساعت راند.
موتور اکسلرو 12 سیلندر6 لیتری با 612 اسب بخار قدرت است و بسادگی میتوان این خودرو را با نصب توربو شارژر و پر خوران کردن موتور به 700 اسب بخار قدرت رساند. سیستم ترمز اکسلرو چهار دیسک ترمز بسیار بزرگ است.
تکنولوژی شاسی و بدنه در خودرو بنز
مقدمات:
شاسی و بدنه: شاسی به عنوان یک اسکلت فلزی وظیفه ی حمل و نگهداری کلیه ی اجزای خودرو را به عهده دارد، به طوری که بعضی از قسمت ها مثل موتور و گیربکس مستقیماً به شاسی متصل می شوند(توسط یکسری رام). و بعضی از قسمت های دیگر مثل چرخ ها و اکسل ها بوسیله ی سیستم تعلیق به شاسی متصل می شوند. اتاق وظیفه ی حمل و نگهداری سرنشینان خودرو را به عهده داشته و می تواند به صورت مجزا به شاسی متصل شوند و یا همراه شاسی مجموعه ی واحدی را تشکیل دهند.

انواع شاسی و بدنه:
1- شاسی و بدنه یکپارچه: در بسیاری از خودروهای سواری شاسی و بدنه به صورت مجموعه ای یکپارچه هستند، در این مورد شاسی و بدنه از ورق هایی تشکیل شده است که تغییر فرم ها و برجستگی هایی در آن ایجاد شده در نتیجه باعث تجزیه نیرو در راستاهای مختلف شده و نیروی زیادی به یک نقطه وارد نمی شود. بدنه وظیفه ی حمل و نگهداری سرنشینان و تزئینات داخل اتاق را به عهده داشته در نتیجه نیروی زیادی به کف اتاق وارد نمی شود، برای تقویت کف اتاق می توان از پروفیل های تقویت کننده استفاده کرد.

– مزایای شاسی و بدنه یکپارچه:
شاسی و بدنه یکپارچه باعث کاهش وزن خودرو و کاهش مصرف سوخت می شود و از طرف دیگر خاصیت جذب انرژی را بالا می برد یعنی در صورت بروز تصادف انرژی حاصل از تصادف صرف تغییر شکل ورق ها شده و مانع انتقال نیرو به سرنشینان خودرو می شود.

2- شاسی و بدنه مجزا:
در بسیاری از خودرو های سنگین مانند اتوبوس و کامیون که نیروی زیادی به شاسی اعمال می شود لازم است شاسی دارای استحکام کافی باشد. در ساخت شاسی از پروفیل هایی با مقاطع I شکل نبشی ها، ناودانی ها و قوطی ها استفاده می شوند. متداولترین نوع شاسی از دو تیر طولی که توسط اتصالات عرضی به هم متصل می شوند ساخته می شوند.
لازم است شاسی دارای انعطاف پذیری مناسب باشد به همین علت برای اتص

ال اجزا به یکدیگر از پیچ یا پرچ استفاده می شود و از جوش استفاده نمی شود زیرا جوش ساختار شکننده دارد. استفاده از شاسی و بدنه مجزا باعث افزایش وزن خودرو شده و خاصیت جذب انرژی را کاهش می دهد، از سوی دیگر قطعات قابلیت تعویض پذیری دارند.
3- شاسی و بدنه نیمه مجزا:
در این صورت بعضی از قسمت ها مثل کف اتاق ستون و بقلی ها مستقیماً به شاسی متصل می شوند و بقیه به قطعات متصل می شوند.
اتاق:
همانطور که اشاره شد می تواند با شاسی مجموعه ای یکپارچه تشکیل دهد و یا به صورت مجموعه ای مجزا به شاسی متصل شوند. اتاق از ورق های خم شده و تغییر شکل یافته ای که به کمک جوش به یکدیگر متصل شده اند ساخته شده است و برای تقویت آن از تیرهای عمودی و ستون های عرضی و پروفیل های تقویت کننده استفاده می کنند. ضخامت ورق های مورد استفاده از 6/0 تا 2/1 میلی متر است.
یکی از خواص ورق، ورق مورد استفاده در ساخت خودرو خاصیت جذب انرژی است، از دیگر خواص آن می توان به ضد زنگ بودن، ضد فرسایش و رنگ پذیری خوب اشاره کرد. برای از بین بردن لرزش و ارتعاش صفحه(ورق) لایه های پلیمری روی آن نصب می شوند.

پارامتر های مورد نظر در طراحی بدنه خودرو:
1- از پروفیل های سبک مقاوم و تو خالی استفاده شود، تا وزن خودرو کاهش یابد.
2- جایی که مجبور به استفاده از ورق های ضخیم تر هستیم از تغییر فرم و پروفیل های تقویت کننده استفاده کنیم.

3- با توجه به اینکه مجموعه خودرو یک مجموعه دینامیک بوده و دائماً در حال ارتعاش و لرزش است از جوش هایی که ساختار شکننده دارند استفاده نشود. مانند: جوش برق که نباید از آن استفاده کرد ولی می توانیم به جای آن از جوش نقطه و CO2 استفاده کنیم.
4- لازم است یک آنالیز ارتعاشی (آنالیز مودال) روی بدنه انجام شود و فرکانس های طبیعی بدنه مشخص شود و باید این فرکانس ها دور از محدوده ی فرکانس طبیعی بدن انسان باشند، زیرا باعث سلب آسایش سرنشینان خواهد شد.

5- یک تحلیل نقش بر روی کلیه ی قسمت ها به ویژه قسمت های حساس انجام شود و قسمت های ضعیف شناسایی شوند و در صورت نیاز تقویت شوند.
6- مسئله ارگونومی:یعنی موقعیت قرارگیری تجهیزات داخل اتاق نسبت به راننده به این صورت که مثلاً اگر دسته راهنما، دسته دنده، غربیلک فرمان از حد مشخصی بالاتر یا پایین تر باشد باعث آزار و اذیت راننده می شود.

7-موقعیت قرار گیری شیشه های عقب و جلو و ستون ها طوری باشد که میدان دید راننده را محدود نکند.
8- لازم است مرکز ثقل خودرو به دقت تعیین شود چون در تعادل و فرمان پذیری خودرو نقش مهمی دارد.
9- لازم است بدنه نسبت به گرد و غبار و باران و;. غیر قابل نفوذ باشد.
10-اسکلت بندی بدنه باید طوری باشد که محل قرارگیری سرنشینان کاملاً مستحکم باشد و قطعات بدنه به خوبی تغییر شکل دهند.
11- موقعیت قرارگیری و ارتباط شاسی و بدنه، سیستم تعلیق،ترمز و فرمان کاملاً مشخص باشد تا در موقع مونتاژ مشکلی به وجود نیاورد.

12- رعایت کلیه ی استاندارد های خودروی (محل قرارگیری چراغ، قلاب بکسل، پلاک و;.)
تست های شاسی و بدنه:
1- تست های استاتیکی:
– تست بارگزاری قائم: در این قسمت در محل قرار گیری سرنشینان و موتور وزن هایی دو برابر حد مجاز و در محل صندوق عقب وزنه ای 3 برابر حد مجاز قرار داده می شوند و میزان استحکام بدنه و تغییر شکل و مقاومت اندازه گیری می شود.

– تست پیچشی: در این تست یک طرف شاسی ثابت نگه داشته می شود و به سر دیگر گشتاور پیچشی اعمال می شود و میزان زاویه پیچشی و مقاومت شاسی اندازه گیری می شود.
– تست افت در: درب ها در اثر اعمال نیروی خارجی و یا در اثر گذشت زمان خود را می اندازند و با اعمال نیروی خارجی به در میزان افت در اندازه گیری می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر خلاقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر خلاقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر خلاقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر خلاقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در این مقاله نوآوری با استفاده از مدل رشد درونزای رومر بررسی شده است و مدلی برای رشد اقتصادی ایران در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه فیزیکی، و واردات ماشین آلات به کل واردات به عنوان سررسز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آمار سری زمانی اقتصاد طی دوره 1382-1347 ابتدا به بررسی مانایی متغیرهای مدل بوسیله آزمون ریشه واحد پرداخته و سپس مانایی پسماندها بررسی شده است و از روش تک معادله ای مدل برآورد شده این نتایج حاصل شده که به ترغیب کالاهای واسطه ای، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و واردات ماشین آلات باعث افزایش تولید در کشور می شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی مجتمع مسکونی انرژی صفر با استفاده از انرژی های پاک در شهر جدید اندیشه در pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

گرمایش زمین و محدود بودن انرژی های فسیلی یکی از دغدغه های امروز سران دولت ها است. چه کشورهایی که ذخایر نفتی ندارند،برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و چه کشورهای نفتی برای افزایش صادرات و کسب در آمد بیشتر در هر روی آنچه ضروری به نظر می رسد استفاده بیشتر از انرژی های پاک و پایدار به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی در وهله اول و کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در گام های بعدی می باشد. در منطقه خاور میانه با توجه به حجم ساعت های آفتابی و وجود باد و زمین گرمایش و..و امکان استفاده از بیو گاز پتانسیل لازم برای استفاده از انرژی های پاک وجود دارد. در مطالعات پیش رو به بررسی طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از انرژی خورشید،انرژی باد و بیو گاز با توجه به پتانسیل موجود در شهر جدید اندیشه می پردازیم. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است.برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی و مطالعات میدانی استفاده شده و مدارک و مقالاتی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس مشاهدات و مستندات نتیجه گیری می شود که علی رغم هزینه اولیه نسباتا بالا برای اجرای چنین پروژه ای با توجه به افزایش سالانه حامل های انرژی به دلیل رایگان بودن تولید انرژی های پاک هزینه های اولیه در طول چند سال مستهلک می شود و در عین حال باعث کاهش آلودگی هوا و طبعات حاصل از آن می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آنالیز توالی ژن پروتئین پوششی ویروس کوتولگی بادامزمینی از مزارع استان گلستان در pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آنالیز توالی ژن پروتئین پوششی ویروس کوتولگی بادامزمینی از مزارع استان گلستان در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آنالیز توالی ژن پروتئین پوششی ویروس کوتولگی بادامزمینی از مزارع استان گلستان در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آنالیز توالی ژن پروتئین پوششی ویروس کوتولگی بادامزمینی از مزارع استان گلستان در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
ویروس کوتولگی بادامزمینیPeanut stunt virus-PSV) متعلق به جنس Cucumovirusاز خانوادهBromoviridaeبوده و دارای دامنه میزبانی نسبتا گستردهای در بین گیاهان در سراسر جهان میباشد. طی بازدید از مزارع بادامزمینی استان گلستان 27 نمونه برگی باعلائم موزائیک، بدشکلی برگ، نکروز و زردی جمعآوری گردید. با استفاده از آزمون سرولوژیکی لکه گذاری بافتیTBIA برگی 8 نمونه29/6درصد) با آنتیبادی ویروس کوتولگی بادامزمینی واکنش نشان دادند. نتایج مایهزنی مکانیکی جدایههایPSV موجب آلودگی 19 گونه گیاهی از 5 خانواده منجر به ظهور علائم سیستمیک در آنها گردید. توالی کامل ژن پروتئین پوششیCP دو جدایهIRNToP3,IRNToP11با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر گردید. طول توالی کامل ژنCP دو جدایه مورد بررسی 663 نوکلئوتید تعیین گردید که میتواند پروتئین فرضی به طول 221 اسیدآمینه را کد نماید. آنالیز تبارزایی با استفاده از توالیCPنشان داد که جدایههای این ویروس به همراه دیگر جدایههای ایرانی در زیرگروه شماره IIقرار میگیرند. همچنین آنالیز یکنواختی توکلئوتیدی CPنشاندهنده چهارگروه مطابق با گروههای تبارزایی بود. بیشترین یکنواختی مربوط به سویههای زیرگروهIV91 تا 100 %) و پس از آن زیرگروهIII 86 تا91درصدزیرگروه I 76تا81درصدوزیرگروه II 71تا76درصدتعیین گردید. این اولین گزارش از وقوع ویروس کوتولگی بادام زمینی ازمزارع بادامزمینی در کشور و بررسی تنوع ژنتیکی آنها میباشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید