مرکز مقالات امام حسن (ع)

۹۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مروری بر پایگاه داده های ابری در pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروری بر پایگاه داده های ابری در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مروری بر پایگاه داده های ابری در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مروری بر پایگاه داده های ابری در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه سیستمهای مدیریت پایگاهداده رابطهای بخشی ضروری و جداییناپذیر در اکثر محیطهای محاسباتی هستند.با ورود میزبانی محاسبات ابری و ذخیرهسازی ابری، فرصت ارائه یک سیستم مدیریت پایگاهداده ابری بهعنوان یک سرویس برونسپاری درحالتوسعه و پیشرفت است. پایگاهدادههای ابری، روشهای منحصربهفردی را برای ارائه کردن، مدیریت کردن و استفاده از خدمات پایگاهداده پیشنهاد میدهند. سیستمهای مدیریت پایگاهداده مقیاسپذیر، بخشی حیاتی از زیرساختهای ابری هستند که شامل حجم کاری فشرده و سیستمهای پشتیبانی تصمیم میباشند. این مقاله مروری بر ویژگیها و معماری پایگاهداده ابری ارائه میدهد و به بررسی مزایا و چالشهای مربوط به سیستمهای پایگاهداده ابری میپردازد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه درصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L جمعیت اصفهان تحت شرایط تنش خشکی در pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه درصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L جمعیت اصفهان تحت شرایط تنش خشکی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه درصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L جمعیت اصفهان تحت شرایط تنش خشکی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه درصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L جمعیت اصفهان تحت شرایط تنش خشکی در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بردرصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L. جمعیت اصفهان اینتحقیق دربهاروتابستان سال 1390 درموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورانجام گرفت ازمایش مزرعه ای با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار و سه سطح تنش رطوبتی 90و60و30 درصد ظرفیت زراعی fC اجر گردید نتایج حاصل از تجزهی واریانس داده ها نشان داد که اثرتنش خشکی بردرصد اسانس گل و برگ درسطح 1 درصد و بردرصد اسانس ساقه و سرشاخه گلدار درسطح 5 درصد معنی دار بود مقایسه میانگین ها نشان دادکه بیشترین درصد اسانس را برگ و گل به ترتیب با میانگین 0/88و0/82 درصد تحت تنش رطوبتی 30 درصدظرفیت زراعی به خود اختصاص داد نتایج نشان دادکه تنش خشکی باعث افزایش درصد اسانس درگیاه گردید و اندام برگ بیشترین درصد اسانس را داشت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران ، در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران ، در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران ، در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران ، در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: 20

چکیده:

این تحقیق موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان را در شهر تهران مورد ارزیابی قرار می دهد . طرح مفهومی این تحقیق بر گرفته از مدل موفقیت سیستمهای اطلاعاتی دلون و مک لین می باشد که بر اساس 6 مفهوم اصلی کیفیت اطلاعات . کیفیت خدمت . کیفیت سیستم . استفاده .رضایت شهروندان . و سود مندی درک شده از دیدگاه شهروندان شکل گرفته است . روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از پرشسنامه در بین نمونه آماری 384 نفر از شهروندان مراجعه کننده به دفاتر خدمات الکترونیکی اطلاعات لازم جم آوری شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS لیزرل 85 (مدل تحلیل مسیر ) استفاده شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اندیشه های رندی و ملامتیم در غزلیات و قصاید سنایی در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اندیشه های رندی و ملامتیم در غزلیات و قصاید سنایی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود اندیشه های رندی و ملامتیم در غزلیات و قصاید سنایی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اندیشه های رندی و ملامتیم در غزلیات و قصاید سنایی در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سنایی از شاعران عارف بزرگ ایران است که افکار صوفیانه را به فروش و شتم گستردگی وارد شعر پارسی نموده است. و از بزرگ ترین مروجان مکتب رندی و ملامتی است که بدون تردید، تأثیر قابل ملاحظه ای در اندیشه ملامتی و رندی دیگر شاعران بزرگ پارسی زبانان خواجه شیراز و عطار و مولانا دارد. رند و ملامتی در شعر سنایی شخصیتی عام نما ، پرخاشجو، گستاخ ، شیدا و شیفته است و به هیچ وجه چهره رند در مفهوم رایج آن را که نماد طمع کاری و ریا و تظاهر است ندارد. چنین شخصیتی از نگاه شوریده غزنه غزنه بی نیاز و یک رو است نه ادعای تدین و تقدس ولی اعتنایی به دنیا و تعلقات دنیوی را دارد و نه طریق پوشیدن کسوت می خواست و انتصاب دسته و گروهی تظاهر به صلح و پاکی و وارستگی می کند. نگارنده در این پژوهش سعی بر این دارد که ضمن تعاریف مختصری از رندی و ملامتی به بررسی این دو اندیشه در غزلیات و قصاید سنایی بپردازد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش وب معنایی در ارتقاء سیستمهای اطلاعات مکانی در pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش وب معنایی در ارتقاء سیستمهای اطلاعات مکانی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش وب معنایی در ارتقاء سیستمهای اطلاعات مکانی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش وب معنایی در ارتقاء سیستمهای اطلاعات مکانی در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات: 10

چکیده:

ساده و قابل فهم بودن وب کنونی این امکان را فراهم کرده تا سازمانها و گروههای مختلف بتوانند اطلاعات خود را در آن قرار ده ند و این امر باعث توسعه شگفت انگیز وب گشته است . هدف اولیه توسعه دهندگان وب نیز این بوده که آن را فراگیر کنند . از آنجا که هر نهادی اطلاعات خود را با زبان های طبیعی و با نشانه گذاریهایی که عموماً برای صفحه آرایی هستند در وب قرار می دهند لذا، اطلاعات در وب قابل فهم توسط کامپیوتر نیست . در نتیجه جستجو و بازیابی این اطلاعات به صورت کار آمد میسر نخواهد بود . لذا راهی جز استفاده از کلید واژه ها برای جستجوی اطلاعات نیست . تمامی تلاش وب معنایی آنست که با ایجاد یک همزبانی و انتقال معنای اطلاعات اولاً دسترسی به اطلاعات را به گونه ای بهینه میسرسازد و ثانیاً امکان پردازش این اطلاعات توسط ماشین به طریقی صحیح فراهم شود . در این مقاله سعی بر آنست که نقش وب معنایی در ارتقا GIS از طریق فراهم نمودن امکان دسترسی به اطلاعات قابل پردازش توسط ماشین بررسی شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی نفوذپذیری خاک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردی مراتع شهرستان خوسف) در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی و ارزیابی نفوذپذیری خاک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردی مراتع شهرستان خوسف) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی و ارزیابی نفوذپذیری خاک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردی مراتع شهرستان خوسف) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی و ارزیابی نفوذپذیری خاک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) (مطالعه موردی مراتع شهرستان خوسف) در pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در پایش و ارزیابی مراتع، یکی از عوامل مهم بررسی وضعیت سطح خاک و شاخص‌هایی از قبیل نفوذپذیری، پایداری و چرخه مواد آلی در خاک می‌باشد. در این تحقیق خصوصیاتی از خاک مانند بافت، پایداری در مقابل رطوبت، طبیعیت سطح خاک، پوشش بقایای گیاهی قابل تبدیل به ماده آلی، میکروتوپوگرافی و پوشش لاشبرگ سطح خاک برای ارزیابی وضعت نفوذپذیری در دو رویشگاه، با چرای متوسط و متناسب با ظرفیت مرتع و رویشگاه قرق به همراه هلالی آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات سطحی خاک از روش Tongway and Hindley موسوم به تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) استفاده شد. بدین منظور تعداد 3 ترانسکت 150 متری به صورت تصادفی در منطقه کلید هر رویشگاه قرار داده شد و فاکتورهای مورد ارزیابی در 10 پلات در طول هر ترانسکت که به صورت تصادفی-سیستماتیک و به فاصله 15 متر از یکدیگر قرار داشتند، اندازه‌گیری شد. پس از برداشت و جمع‌آوری داده‌ها و حصول اطمینان از نرمال بودن آن‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون پارامتری t استیودنت برای دو گروه مستقل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که بین نفوذپذیری خاک دو رویشگاه در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌داری وجود دارد. متوسط نفوذپذیری در رویشگاه با چرای متوسط و با پوشش غالب اسکمبیل (Calligonium sp) و علف شور (Salsola richtri) برابر 86/43 درصد و در رویشگاه قرق به همراه هلالی آبگیر و با پوشش غالب علف شور (Salsola tomentosa) و درمنه دشتی (Artemisia sieberi) برابر 03/59 درصد برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که عملیات قرق به همراه هلالی آبگیر منجر به اصلاح وضعیت مرتع گردیده به طوری که عملیات مذکور نفوذپذیری خاک را حدود 15 درصد افزایش داده و سبب کاهش سرعت و مقدار رواناب شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بازنگری در معماری معاصر با رجوع به روشهای سنتی و انطباق آن با پیشرفتهای نوین علمی به شیوه معماری مبتکرانه در pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بازنگری در معماری معاصر با رجوع به روشهای سنتی و انطباق آن با پیشرفتهای نوین علمی به شیوه معماری مبتکرانه در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بازنگری در معماری معاصر با رجوع به روشهای سنتی و انطباق آن با پیشرفتهای نوین علمی به شیوه معماری مبتکرانه در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بازنگری در معماری معاصر با رجوع به روشهای سنتی و انطباق آن با پیشرفتهای نوین علمی به شیوه معماری مبتکرانه در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: 7
چکیده:
معماری نمود فرهنگ هر ملتی است اما عنصر متعالی که اثر معماری را به اندوخته های فرهنگی پیوست کند، همواره به عنوان حلقه مفقود آثار ما بوده و جریان ها بدون پشتوانه اطلاعاتی و فرهنگی سرانجامی جزء به آرناشیسم و تکثیرگرایی ندارند و یا با گذشت زمان در دل تاریخ و کالبدها مدفون می شوند، اما با بینشی علمی نگریستن به ریشه ها و چگونگی روند پیدایش میراث معماری گذشته، و با انطباق پیشرفتهای نوین علمی بر اندیشه معماری، می توانیم بر ارزش این میراث پرمایه و عظیم بیفزائیم و گذشته را منبع الهامی برای یادگیری و حفظ هویت و فرهنگ خود بخوانیم، این مقاله بروشی کیفی _ توصیفی پس از بررسی مسائل معماری کنونی و اشاره به چگونگی روند تعامل ذهن انسان با محیط زیست، به ارائه شیو ه ای تازه در طراحی که آن را(معماری مبتکرانه) نامیده ایم می پردازد که می توان آن را شیوه ای نوین از تفکر، یادگیری، و پرداخت معماری خواند، این فرایند می تواند با بکارگیری و انطباق فن آوریهای نوین توسعه یابد که بدون تردید تاثیر بسزایی در پیشبرد معماری و ساخت وساز در راستای برداشتی تازه از شیوه های سنتی طراحی معماری خواهد داشت و آن را به معماری مردم وار تری تبدیل می کند چراکه این توسعه همچنان در تناقض با بی هویتی معماری معاصر است و بر آن نوع معماری که به علت عدم توجه به فرهنگ غنی بشری یک معماری بی هویت را توصیه می کند، خط بطلان می کشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر توسعه شهرنشینی بر روی فرآیند بارش در تهران در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر توسعه شهرنشینی بر روی فرآیند بارش در تهران در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر توسعه شهرنشینی بر روی فرآیند بارش در تهران در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر توسعه شهرنشینی بر روی فرآیند بارش در تهران در pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: 4

چکیده:

در چند دهه اخیر افزایش آلودگی های ذره ای بر روی شهرهای بزرگ از جمله تهران مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است که در این پژوهش با دیدی متفاوت، ارتباط فرایندی بارش با آلودگی در شهرهای بزرگ به صورت علمی بررسی شده است. این بررسی ها از دیدگاه پژوهشگران هواشناسی و محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تغییرات اقلیم در تهران بزرگ و حومه (کرج – ورامین) در مدت 50 سال اخیر از دو جنبه بررسی شده است که این تغییرات متاثر از دو عامل، موقعیت جغرافیایی و صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی می باشد.
متوسط سالانه دمای بیشینه و کمینه تهران از کرج بالاتر و دمای کمینه تهران از ورامین بیشتر و دمای بیشینه تهران از ورامین کمتر است.
سال 1975 و حدود آن به عنوان بازه صنعتی شدن تهران در نظر گرفته شده است. دید افقی قبل از این بازه با روند صنعتی شدن به تدریج کاهش یافته و پس از این بازه نیز با روند جزیی کاهشی همراه بوده است. تعداد رویدادهای غبار دود مه قبل از صنعتی شدن تهران ناچیز بوده ولی پس از بازه صنعتی شدن به شدت افزایش داشته است. همچنین میانگین بارش سالانهتهران نسبتا از کرج بالاتر و از ورامین خیلی بالاتر است و رود بارش کلی سالانه در تهران و ورامین افزایشی بوده ولی در کرج کاهشی است. تعداد رویداد بارش های محلی (بر اساس افزایش ناگهانی رطوبت نسبی محلی) در روی تهران بزرگ کاهش یافته است که دلیلی بر افزایش شدید آلودگی در مرکز شهر و احتمالا رویداد فایند فراباروری می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی حجاب دراسلام و قانون مجازات اسلامی در pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی حجاب دراسلام و قانون مجازات اسلامی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی حجاب دراسلام و قانون مجازات اسلامی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی حجاب دراسلام و قانون مجازات اسلامی در pdf :


نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی ازمسائل مهم درجوامع اسلامی بحث حجاب و پوشش زنان می باشد که درایران امروزه این موضوع مورد مناقشه و اختلاف است حجابی که میتوانند پاسدار عفت و پاکی زنان و حفظ جامعه ازفساد و فحشاباشد امروزه موردانکار بعضی ازافراد قرارگرفته است و زنان جامعه ما دچار نوعی سردرگمی درمورد حدود حجابی که اسلام مقرر کرده شده اند و همچنین ازانجایی که تبصره ماده 638 ق.م.ا زنانی را که بدون حجاب شرعی درمعابر و انظارعمومی ظاهر شوند را موردمجازات قرارداده است بعضی ها خواستار جرم زدایی ازاین ماده هستند چرا که آن را خلاف آزادی های فردی میدانند ما دراین پژوهش به بررسی حجاب اسلامی و حدود آن باتوجه به ایات و روایات و همچنین درمورد جرم زدایی و مبانی جرم انکاری تبصره ماده 638 ق.م.ا با توجه به جرایم بدون بزه دیده خواهیم پرداخت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در pdf :

دانلود مقاله خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی در pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در ادب پژوهی از صفحه 87 تا 109 منتشر شده است.
نام: خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعاره
مقاله افعال حسی
مقاله چند معنایی
مقاله قالب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا پیش از پیدایش زبان شناسی شناختی، بسیاری از زبان شناسان، استعاره را روشی برای خیال پردازی شاعرانه می دانستند. به همین دلیل، «استعاره» غالبا مفهومی ادبی به شمار می رفت. لیکن با اشاعه الگوی شناختی، کارکرد استعاره در گفتمان روزمره اهل زبان مورد توجه قرار گرفت. پرسشی که در مقاله حاضر مطرح می شود این است که آیا «استعاره» می تواند باعث چندمعنایی در زبان فارسی شود یا نه. برای پاسخگویی به این پرسش، داده های گفتاری و نوشتاری به کار رفته در اخبار و جراید، گردآوری شد و پژوهش بر پایه این فرضیه شکل گرفت که استعاره را در چارچوب معنی شناسی شناختی، می توان یکی از خاستگاههای چندمعنایی دانست. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه پیش گفته مورد تایید قرار گرفت. تحقیق به روش توصیفی- قیاسی صورت پذیرفت. به طور کلی نگارندگان بر آن اند تا نشان دهند که تغییرات معنایی را می توان به شکلی نظام مند در ارتباط با قالبهای معنایی تبیین کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید