مرکز مقالات امام حسن (ع)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان براساس مولفه های هوش معنوی و هوش سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) در pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان براساس مولفه های هوش معنوی و هوش سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان براساس مولفه های هوش معنوی و هوش سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) در pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پیش بینی عملکرد کارکنان براساس مولفه های هوش معنوی و هوش سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی) در pdf :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین تاثیر هوش سازمانی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی در استاناست یزد . روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظـر اجـرا ،همبسـتگی می باشد. که 270 نفر از مدیران و کارشناسان مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون گام به گام و از نرم افزار spss انجام شده و نتـایج پـژوهش نشـان می دهد سطح هوش سازمانی و هوش معنوی در سازمان در شرایط مناسبی قرار دارد. همچنین این فرضـیه کـه مولفه های هوش سازمانی و هوش معنوی می توانند عملکرد کارکنان را پیش بینی نمایند، تأیید می شود.

کلمات کلیدی: هوش سازمانی، هوش معنوی، مدیریت درمان یزد، معنویت، عملکرد کارکنان

.1 مقدمه

بهرهگیری از ابزارهای نوین در ارایه خدمات، صـنایع و سـازمانهـا را دسـتخوش تحـولات چشـمگیـری سـاخته است.توجه به بهره وری سازمانی که خود حاصل کارایی و اثربخشی است، از مقوله هایی است کـه همـواره ذهـن مدیران سازمان ها را به خود مشغول می دارد. بی تردید عملکرد کارکنان از مواردی است که می تواند بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد، بر همین اساس شناسایی عواملی که بتواند عملکرد کارکنان را بهبود بخشـد و در نتیجـه بهره وری سازمانی را ارتقا دهد، از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است، بر همـین پایـه اسـت کـه ارزشیابی عملکرد کارکنان اهمیت می یابد، در واقع ارزشیابی عملکرد راهی است که مدیران می توانند بـه نقـاط قوت و ضعف کارکنان پی ببرند و با شناسایی عوامل اثرگذار بر آن، فعالیت های سازمانی را بهبود بخشـند (رضـا،

1 عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی یزد(مسئول مکاتبات) m_motawallian@gmail.com

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در »علوم مدیریت و حسابداری«

2nd National Conference on Applied Researches in Accounting and Management

21 اسفندماه93 دانشگاه تهران WWW.AMSCONF.IR

.(2010 می توان اذعان کرد که آنچه کارکنان انجام می دهند، ممکن است مرتبط بـا عوامـل دیگـری باشـد و از ویژگی های ساختاری یا فرهنگی و یا فردی تاثیر پذیرد، بنابراین شناسایی این عوامـل و بهبـود آنهـا مـی توانـد عملکرد شغلی4 را ارتقا دهد و هوش سازمانی و هوش معنوی به عنوان دو مورد از این ضروریت هـا مطـرح مـی شود.

مساله هوش به عنوان یکی از ویژگی های اساسی که تفاوت فردی را در بین انسان ها موجب می شود از ابتـدای تاریخ مکتوب انسان ها مورد توجه بوده است (ونگ ولاو5، .(2003 هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. هر کارمند میتواند وظیفه اش را به نحو احسن انجـام دهـد، اگـر تصـمیمگیـریهـا در سازمانها بر مبنای اطلاعات واقعی باشد تا بر مبنای حدسیات و یـا اینکـه چگونـه در گذشـته آن کـار را انجـام میدادهاند، کارها به درستی پیش نخواهد رفت. در این باره نیاز به مستندات است، مستندات از همه عوامل یـک سازمان، مجموع این مستندات و آمارها است که مانع از سعی و خطا میگردد. وعده ای کـه هـوش سـازمانی بـه شما می دهد یعنی وعده دسترسی فوری به همه داده های موجود در شـرکت و سـازمان شـما بـا داشـبوردهای دیجیتالی و شاخصهای عملکرد موردنیاز تا سازمان خود را اداره کنید(ونگ ولاو، .(2003

از سوی دیگر در سالهای اخیر داده ها و شواهد علمی فراوانی مبنی بر وجود هوشی با نام هوش معنوی به دسـت آمده است. بنا به یافته های اخیر، این هوش نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید. امروزه یکی از موضوعات در حوزه کسب وکارموضوع اصول اخلاقی و سرمایه های معنـوی هسـتند ما باید بتوانیم اثبات کنیم که انسان هایی نیستیم که فقط به پول فکر می کنیم بلکه ما موجـوداتی هسـتیم کـه معنا و مفهوم خاصی در زندگیمان وجود دارد و به دنبال این هستیم که برای زنـدگی خـود معنـا ارزش و هـدف بیابیم. هوش معنوی همان توانایی است که به ما قدرت دیدن رؤیاها و تلاش و کوشش برای دست یـافتن بـه آن رؤیاها را ارزانی می دارد. این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد داریم و نقش باورها، عقاید و ارزشها را در فعالیتهایی که برعهده می گیریم، دارا می باشد. هوشی که به واسطه آن به سؤال سازی در رابطـه با مسایل بنیادی در زندگیمان می پردازیم و با کمک آن، تحول و تغییر را در زندگی پذیرا می شویم. هوشی کـه قادریم توسط آن به فعالیتها و نحوه عملکردهایمـان مفهـومی وسـیعتر، غنـی تـر، پربـارتر و پرمعنـاتر ببخشـیم.

همچنین با کمک آن بر معنای اعمالمان آگاه شده و دریابیم کدامیک از اعمال و رفتارهایمـان از ارزش بیشـتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان والاتر و شایسته پیمودن است.

4- Job Performance 5 Wong & Law

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در »علوم مدیریت و حسابداری«

2nd National Conference on Applied Researches in Accounting and Management

21 اسفندماه93 دانشگاه تهران WWW.AMSCONF.IR

پژوهش حاضر در صدد آن است که نخست به نقش هوش سازمانی و معنوی در ارتقـاء عملکـرد کارکنـان اشـاره نموده، سپس با ارائه شواهد نظری مربوط به هوش سازمانی و معنوی و عملکرد کارکنان به روابط بین دو موضوع مطرح شده بپردازد.

.2 مبانی نظری

در حوزه روانشناسی و علوم رفتاریمعمولاً باور بر این است که هـوش موجـودیتی منفـرد اســت کــه بـــــه ارث میرسد و انسانها مانند لوح سفیدی هستند که هر چیزی را در صورتی که به شیوه ای مناسب ارایه شود، میتــوان به آن ها آموزش داد. تحقیقات اخیر نشان میدهد که عکس این مسأله صادق است و هوش های چندگانـه وجـود دارد کهکاملاً از یکدیگر مستقل هستند. در میان تحقیقاتی که انواع مختلـف هـوش را کــشف کـرده انـد، هـوارد گاردنر (1993) پیش قـدم کار بر روی هوشهای چندگانه بود. گاردنر هوش را »ظرفیتی برای حل مـسایل یـا تطبیـق ساختهها متناسب با مجموعه فرهنگی« میداند. تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش داردسبتاکه نـ ً مـستقل از یکـدیگر رشـد پیـدا مـی کننـد و هــر مهارت مخصوص ناحیه ای از مغز است
که می توان آن را به صورت هرم زیر نمدادایش : هوش


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۰۱ ق.ظ
  • aaa ali

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی