مرکز مقالات امام حسن (ع)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام در pdf دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام در pdf

فصل اول : کلیات تحقیق
a.  مقدمه (بیان مسأله) 
b.  ضرورت  
c.  اهمیت موضوع  
d.  سوال اصلی  
e.  فرضیات 
f.  قلمرو 
g.  کلید واژه های اصلی  
فصل دوم : ادبیات نظری
2-1) مروری بر ادبیات نظری  
3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی 
4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد 
5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی 
6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی 
7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  
8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  
9-1) نسبتهای مالی  
1-9-1- نسبتهای نقدینگی  
2-9-1- نسبتهای فعالیت 
3-9-1- نسبتهای اهرمی 
4-9-1- نسبتهای سود آوری 
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی  
1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی 
2-10-1 – ب) کیفیت سود  
3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای  
11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی 
12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری 
13-1- افزایش اطلاعاتی 
1-13-1- الف) اطلاعات مکمل  
2-13-1- ب) اطلاعات موازی  
3-13-1- اطلاعات بی اثر 
بخش دوم
1-2) پیشینه تحقیق  
فصل سوم : روش تحقیق
1- جامعه آماری  
2) نمونه آماری 
3) اطلاعات مورد نیاز  
1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی 
2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 
3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت 
تجزیه و تحلیل فرضیه ها 
اندازه گیری متغیرها 
روش آماری 
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری 
تحلیل و بررسی فرضیات 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق  
خلاصه و نتیجه تحقیق 
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات 
پیشنهادات 
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام در pdf

1-     تاری وردی – حسابداری مالی ،جلددوم،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها ،(سمت 1381)

2-     جهانخوانی ،علی ،پارسائیان ،علی – مدیریت مالی (سمت ) چاپ دوم

3-     آذر،عادل – مومنی ،منصور- آماروکاربرد آن درمدیریت ،جلداول،انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها(سمت 1380)

4-     اکبری،فضل  ;-تجزیه وتحلیل صورتهای مالی،مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی ،چاپ دوم ،

5-     شباهنگ ،رضا- حسابداری مالی – مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی کشور- جلد اول ،

6-     عالی ور،عزیز- صورت گردش وجوه نقد ،مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی ،چاپ اول،

7-     گزارشهای مالی سالیانه بورس اوراق بهادار سالهای 1378لغایت

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یکی از موضوعاتی می باشد که در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی که تاکنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می کند بااین حال درمورد اینکه کدام یک ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد که از جمله به مواردزیراشاره کرد

 گرینبرگ وهمکاران(grenberg   et   al   ./986) 

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده کردندکه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان به جای آزمون مستقیم قدرت پیش بینی مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضریب همبستگی رتبه بندی کردندوبه نتیجه رسیدندکه نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان –وصورت جریانهای نقدی بایکدیگرهمبستگی بهتری رادارد

 

بوئن وهمکاران bowen  et  1986 

توانائی ترکیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایک یادودوره بعد مقایسه می کند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاک ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد

-2تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی

طی سالهای متمادی ،سودوزیان به همراه یادداشتهاوجداول مکمل ،صورت مالی راتشکیل می دهد .شناخت این واقعیت هاکه باتهیه وارائه صورت های مالی فوق ،دلایل کلیه مواردتحقیق دروضعیت مالی افشا نمی گردد،نهادهای حرفه حسابداری رادرکشورهای مختلف به فکرچاره جوئی انداخت .نخستین باردرسال 1908درآمریکاپرفسور((ویلیام مورس کل ))درکتاب خود((صورت ازکجاآمده وبه کجا می رود ))رابیان نمودومزایاوفواید آن را مورد بحث قرارمی دهد بعدها این صورت تکامل پیداکرد وبه ((صورت وجوه ))تغییرنام پیداکرد

درسال 1961انجمن Aicpa تحقیق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزیه وتحلیل گردش وجوه(( انتشار داد

درسال 1963((هیات اصول حسابداری ))بیانیه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد

درسال 1971 Aicpa بیانیه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگری تغییرات دروضعیت مالی ))انتشارداد.این بیانیه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهای مالی سالیانه الزامی کرده واستفاده ازنام ((صورت تغییرات دروضیت مالی ))رابه جای صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصیه نمود

پس از انتشاربیانیه شماره بیانیه شماره 19کمیتیه بررسی اصول حسابدای چندین سال واحدهای تجاری اقدام

به تهیه صورت تغییرات دروضعیت نمودند.این صورت بیانگرمنابع مالی (سرمایه درگردش )تامین شده ومصرف شده درطی یک دوره مالی بود

درسال 1987((کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشارکردوشرکتها راملزم کردکه درپایان هردوره مالی به همراه ترازنامه ،صورت سودوزیان ،صورت گردش وجوه نقد رانیز ارائه نمایند

-3مفاهیم وتعاریف وجوه نقد :

درطی سالهای متمادی ،تعاریف متعددی از وجوه نقد ارائه شده است که مورد بررسی قرارمی گیرد

الف –دارائیهای پولی کوتاه مدت :منابعی هستند که به راحتی قابل تبدیل به وجه نقد می باشد

ب )-خالص دارائیهای پولی :که از طریق کسر نمودن بدهیهای جاری پولی از دارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهای وبدهیهای جاری پولی ،دارائیهاوبدهی های جاری غیرپولی نیز مد نظر قرارگرفته است

ج )مفهوم سرمایه در گردش :از کسر بدهی های جاری ازدارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهاوبدهی های جاری پولی ،دارائیهاوبدهی ها ی جاری غیر پولی نیز مد نظر قرارگرفته است

د)مفهوم تمامی منابع مالی وجوه :این مفهوم تاثیر فعالیتهای مهم تامین مالی ،واحد تجاری را بیان می کند

ه (مفهوم نقد :این تعریف شامل وجه نقد دردسترس وشبه پول می باشد .که این تعریف در بیانیه شماره 95نیز آمده است

مزایای  صورت جریانهای نقدی:

مهمترین مزایای صورت جریانهای نقدی عبارتند از

1-از آنجائیکه اندازه گیری  اندازه گیری وجه نقد ازارزیابی ذهنی به دور است در نتیجه نسبت به سود از عینیت بیشتری برخورداراست

2-مشکل مربوط به تشخیص زمان تحقق درآمد وتحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آید .بنابرین اگر چه پیش بینی وجه نقد هردودارای ریسک عدم اطمینان عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد

3-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاری می باشد وتوانائی پرداخت دیون واحد تجاری را نشان می دهد

ماهیت صورت جریانهای نقدی :

((صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات ،درارتباط باتغییرات وجه نقد وجه نقد در طی دوره (به صورت وجه نقد )میباشد که می تواند برای ازریابی نقدینگی شرکت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی وتوانائی عملیاتی وریسک شرکت مفیدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذیری وتوانائی های عملیاتی وریسک شرکت مفید واقع شود ))معادل وجه نقد  عبارتست از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ،یعنی سرمایه گذاریهائی بانقدینگی بالاکه دارای ویژگی های زیرباشد

الف )به سرعت وسهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد

ب )تاریخ تبدیل آن وجه نقد ،آنقدر نزدیک باشد که احتمال تغییردرارز ش آن بعید به نظر برسد

اطلاعات موجود درصورت جریانهای نقدی شامل مواردزیر می باشد

الف )خالص جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب )خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج )خالص جریان نقدی حاصل ازفعالیتهای تانیم مالی

د)خالص افزایش یاکاهش دروجه نقد

ه )تفاوت مانده اول وپایان دوره وجه نقد

و)صورت مکمل ازفعالیتهای غیرنقدی سرمایه گذاری وتامین مالی

فعالیتهای عملیاتی :اولین بخش صورت جریانهای نقدی راگردش وجوه نقد مرتبط باعملیات واحدتجاری تشکیل میدهد که شامل جریانهای ورودی وجه ناشی ازفروش محصولات یاارائه خدمات (ازمحل مبالغ وصولی )ازمشتریان وجریان نقدی خروجی وجه نقد ناشی ازوجوه پرداختی به فروشندگان موادارائه دهندگان خدمات موردنیاز،وجوه پرداختی به کارکنان بابت حقوق ودستمزد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های استقراض ،پرداخت به دولت بابت مالیات وعوارض وسایروعوارض وسایرپرداختهای نقدی بابت هزینه هاست

فعالیتهای سرمایه گذاری :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین یافروش وکنارگذاری دارائیهاتاکیدداردومشتمل برجریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد

فعالیتهای تامین مالی :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین ،شامل استقراض وافزایش وکاهش حقوق صاحبان سهام است ودربرگیرنده جریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد

 تجزیه وتحلیل صورتهای مالی :

 یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی ویادرواقع استفاده ازصورتهای مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمایه گذاران ،بانکها،بستانکاران وسایرعلاقه مندان است .ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی که نیازاستفاده کنندگان مختلف ازصورتهای مالی رابرطرف می کند منجر به پیدایش توسعه روشهاوفنونی شد که روابط بین ارقام مندرج درصورتهای مالی راتعیین وامکان مقایسه ،تفسیروتوجیه آنهارافراهم کرده است مجموعه این روشهاوفنون که درجریان پیشرفت حسابداری درپاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعلت مالی ابداع،توسعه  یافته است ومی یابد ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود

لی پولد معتقد است که استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت دستیابی به اهداف زیراقدام به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می نمایند

الف )صاحبان اوراق بهادارجهت ارزیابی ریسک وبازده اوراق بهاداربه پیش بینی قدرت مالی برآوردسودهای آینده علاقه مند هستند

ب )بستانکاران به شناسائی خطرات ذاتی موجود دربدهی هاوپیش بینی هاجریان وجوه آینده اقدام می کنند

ج )صاحبان سرمایه جهت تصمیم گیری درمورد نگهداری ،فروش ویاخرید سهام شرکت به تجزیه تحلیل صورتهای مالی متوسل می شوند

  ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

عمده ترین روشهای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به شرح زیر طبقه بندی می شود

الف )مقایسه واندازه گیری های مربوط به اطلاعات مالی برای دودوره یابیشتر(تجزیه وتحلیل افقی یاروند )

ب )مقاسه واندازه گیری مربوط به داده های مالی دوره جاری (تجزیه وتحلیل عمودی یادرونی )

ج)بررسی بااهداف خاص

د)خطر سنجی

ت )تجزیه وتحلیل سرمایه درگردش

نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی متداولترین ابزارتجزیه وتحلیل صورتهای مالی می باشد که درمورد استفاده تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت وضعف شرکتها قرار می گیرد

جهت بکارگیری نسبت های مالی می توان مقایسه های زیر راانجام داد

1-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری بانسبتهای دوره قبل (روند )

2-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری ودورههای قبل بانسبتهای متوسط صنعت

3-مقایسه نسبت های موجود در صورتهای مالی یک شرکت بایکدیگر (تجزیه وتحلیل درونی )

4-مقایسه نسبت های مالی دوره جاری بانسبت های بودجه ای

ازآنجائیکه هدف این تحقیق مقاسیه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مندرج درصورتهای مالی سنتی (ترازنامه ،سودوزیان )ونسبتهای مالی صورت جریانهای می با شد ،نسبت های مالی موجود درصورتهای مالی درموجود درصورتهای مالی اساسی تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می گیرد

تعریف وبررسی نسبت های مالی مبتنی برصورتهای مالی سنتی

 نسبت های مالی به آن دسته ازنسبت های مالی اطلاق می شود که بااستفاده ازاطلاعات وارقام موجود درترازنامه وصورت سودوزیان از هردو محاسبه می شود   گروههای مختلف استفاده کنندگان ازاین صورت هامعمولا”این نسبت ها رادرچهارگروه اصلی زیر بکارمی گیرد

-1نسبتهای نقدینگی :

این گروه از نسبتها شامل نسبت جاری ونسبت آنی می باشد توانائی واحد تجاری رادربازپرداخت بدهی های کوتاه مدت ارزیابی می نماید

2-نسبتهای فعالیت :

نسبتهای فعالیت ،کارایی کارایی مدیران رادراستفاده بهینه ازدارائیها(منابع مالی دراختیار)نشان می دهد .نسبت گردش موجودی ها،نسبت گردش دارائیها،دوره وصول مطالبات نمونه ای از نسبت فعالیت ها می با شد

3-نسبتهای اهرمی :

این نسبتها به دوگروه تقسیم می شوند گروه اول به بخش بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (مندرج درترازنامه )مربوط است ومبالغی که شرکت ازطریق وام گرفتن تامین می کند ،رامحاسبه می نماید رامحاسبه می نماید که نمونه های آن عبارتند از :نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ونسبت کل بدهی ها به کل دارائیها .گروه دوم توان شرکت درایجاد سود کافی برای پرداخت های شرکت رانشان می دهد ،مانند توان پرداخت بهره

4-نسبتهای سودآوری :

هدف بکارگیری نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری درکسب سود است .بااستفاده ازاین نسبت ها،به بازده سهام شرکت ازدیدگاههای متفاوت ذیل توجه می شود

سود هر سهم

بازده حاصل از یک ریال فروش

بازده هرریال ازدارائیها(سرمایه گذاریها)

بازده حقوق صاحبان سهام

-تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی :

به نظر می رسد اطلاعات صورت جریانهای نقدی علیرغم سودمند بودن ،کمترمورد استفاده قرارمی گیرد .شاید دلیل این امر جدید بودن تهیه ارائه صورت جریانهای وجوه نقد ی توسط شرکتهاودرنتیجه عدم آشنائی کافی استفاده کنندگان در بکارگیری نسبت های این صورت می باشد ،نظریه تمرکزنیز موید همین مطلب است ،یعنی استفاده کنندگان همه اطلاعات دردسترس به اندازه کافی تجزیه وتحلیل نمی کنند .لذا اطلاعات موجود درنسبتهای صورت جریانهای نقدی کمتر بکارمیگیرند

نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی نیز همانند نسبت های مالی مبتنی برورتهای مالی سنتی به چهارگروه اصلی طبقه بندی می شوند

الف )نسبتهای ارزیابی توانائی پرداخت بدهی

ب )نسبتهای کیفیت سود

ج)نسبتهای مخارج سرمایه ای

د)نسبتهای بازده جریانهای نقدی

الف)نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی :

 

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵ ق.ظ
  • aaa ali

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی